Associate Professor

1) Dr. Zaharah Ibrahim 
Email: zaharah@biomedical.utm.my
Phone No:07-55 57545

 

2) Dr. Mohd Shahir Shamsir Omar
Email: shahir@fbb.utm.my
Phone No: 07-55 57526